ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
   
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี
  * แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2561
  * แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562
  * แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2563
   
   
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  * รายงานกำกับติดตามรอบเดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
   
   
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  * รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562