แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  *ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / ไตรมาสที่ 1 / ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่ 4
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  *ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 / ไตรมาสที่ 1 / ไตรมาสที่ 2 / ไตรมาสที่ 3 / ไตรมาสที่ 4
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  *ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 / ไตรมาสที่ 1 /ไตรมาสที่ 2