แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
   
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  * ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561